Grandelius - sidomeny

Om- och tillbyggnader av kulturhistoriska värden

De kulturhistoriska byggnaderna varken kan eller ska hanteras som vanliga byggnader.

Vid ombyggnader är det viktigt att samma hantverksteknik, metoder och materialval används, som byggnaden är uppförd i.  Detta kräver stor insikt och kunskap om material och metoder.

  

En medeltida byggnad vars fasad berättar om otaliga ombyggnader.
En kulturhistorisk kameleont?

Vid tillbyggnader har man, i princip, två vägar att gå. Antingen utför man förändringen så, att det efteråt inte upplevs att man varit där, eller också gör man förändringen på så sätt, att det tydligt visar vad som hänt. Valet av metod beror på en mängd olika omständigheter, kulturhistoriska som arkitektoniska.

Vi ska, om möjligt, undvika pastischer, men ibland är omständigheterna sådana, att det blir nödvändigt.

Alla besluten kräver stor insikt och kompetens.


Tillbyggnad där förändringen är så utförd, att det inte upplevs ”att man varit där”.

Tillbyggnad där den ursprungliga, kulturhistoriskt värdefulla byggnaden, har lämnats ifred.


Ombyggnad av en kulturskyddad industrifastighet till bostäder, utan att byggnadens fasader har förändrats.